Nøgletal er en væsentlig del af den økonomiske styring i en virksomhed, da en korrekt beregning og brug af nøgletal giver et kort og præcist øjebliksbillede af virksomhedens (økonomiske) situation.

I den økonomiske styring af en virksomhed, er beregningen og valg af nøgletal væsentligt, da formålet er at danne et godt beslutningsgrundlag eller budget, så man kan styre sin virksomhed bedre, når man tager betydningsfulde beslutninger.

Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med at nedbryde afkastningsgraden og finde de rigtige nøgletal for dig. Du kan skrive til os på: louise@eksterncfo.dk. Her på siden vil vi gennemgå følgende:

 1. Standardnøgletal og uddybende forklaring
 2. Hvilke nøgletal skal du vælge?
 3. Oversigt over typiske nøgletal, herunder hvordan de beregnes
 4. Ekstra ekspert-fif

1. Standardnøgletal og uddybende forklaring

Stort set alle nøgletal i et regnskab vil på den ene eller anden måde have en indvirkning på afkastningsgraden i virksomheden. Derfor er afkastningsgraden god at bruge, hvis du ønsker ét nøgletal, der skal give det samlede overblik.

Afkastningsgraden fortæller, hvor stort afkastet (overskuddet) er i forhold til, hvor meget der er investeret (aktiver).

Afkastningsgraden medtager derfor både indvirkningen fra resultatopgørelsen og balancen: Det er muligt, du har fordoblet din overskud i forhold til året før, men har du investeret 10 gange så meget, er det stadig (som udgangspunkt) ikke godt nok. Ligeledes kan det være, dit overskud kun er steget med 10%, men hvis du slet ingen investeringer har foretaget dig, er det (som udgangspunkt) stadig positivt.

Oftest er afkastningsgraden dog ikke i sig selv nok til at give et øjebliksbillede, du ønsker at basere dine beslutninger på, eftersom der kan være mange forskellige elementer, der påvirker den. Den vigtigste opgave er derfor at finde ud af, hvad det er i virksomheden, der i sidste ende har den største og væsentligste indflydelse på afkastningsgraden. Dette gør man ved at bryde afkastningsgraden ned, indtil man når ind til “kernen” af virksomhedens drift og balance. Man vil starte med at bryde afkastningsgraden ned i hhv. omsætningshastighed og overskud, da definitionen på afkastningsgrad er som følger:

Afkastningsgraden = Omsætningshastigheden x Overskudsgraden

Omsætningshastigheden fortæller, hvor hurtigt man får omsat sine aktiver, og overskudsgraden fortæller, hvor stort overskuddet er i forhold til omsætningen.

Er du eksempelvis i en industri, hvor det næsten er umuligt at ændre på overskudsgraden grundet stort priskonkurrence, vil det oftest være omsætningshastigheden, der er interessant at fokusere på. Tag kontakt til Ekstern CFO i dag for at vide mere på louise@eksterncfo.dk.

Det næste step vil være at dele omsætningshastigheden og overskudsgraden op for at undersøge disse elementer nærmere:

Omsætningshastigheden = Omsætning / aktiver

Overskudsgraden = Overskud / Omsætning

Ved yderligere nedbrydning af afkastningsgraden (dvs. nedbrydning af hhv. overskudsgrad og omsætningshastighed), har man muligvis behov for at finde lidt mere virksomheds- eller industrispecifikke nøgletal.

Hos Ekstern CFO hjælper vi dig med at finde ud af, hvilke nøgletal du skal kigge på, hvis du eksempelvis er ved at tage en større beslutning. Skriv til louise@eksterncfo.dk for at høre mere.

2. Hvilke nøgletal skal du vælge?

For at nedbryde bl.a. afkastningsgraden (se pkt. 1 ovenfor), er det væsentligt at udvælge nogle få nøgletal (“key performance indicators”), der simpelt og præcist indikerer virksomhedens performance. Jo færre og mere præcise nøgletal du vælger, jo lettere er det for dig at skabe et godt og simpelt beslutningsgrundlag (dette kræver naturligvis at bogføring og bogholderi er korrekt).

Alt efter hvad det er, du ønsker at beslutte, kan det være en god idé at beregne forskellige nøgletal, men det er altid en god idé at have nogle få “gengangere”, som også anvendes til fx din budgettering. At vælge nogle gengangere, gør det også nemmere at se den løbende udvikling i virksomhedens performance, da man har et udgangspunkt eller index, man kan måle ud fra.

Til at finde de nøgletal, der skal være gengangere, kan man fx spørge sig selv om følgende:

 1. Hvad bestemmes omsætningen ud fra, herunder salgspris og antal solgte enheder? (fx antal butikker, antal kunder, forbrug af online marketing, vejret)
 2. Hvad afhænger dækningsgraden af, primært dækningsgrad pr. enhed? (fx størrelsen af indkøb, forbrug af online reklamer, prisen på olie, intet)
 3. Hvad bestemmes andre store udgiftsposter af, herunder personale- og administrationsomkostninger? (fx antal kunder, online marketing, kontorstørrelse)

Se evt. vores eksempler på udvalgte nøgletal for forskellige industrier under “2. Driftsbudget / resultatbudget”.

3. Oversigt over typiske nøgletal

Du vil nedenfor finde de nøgletal, som virksomheder oftest kigger på, samt en resultatopgørelse. Disse tal er generiske og kan anvendes i de fleste industrier og virksomheder.

Eksempler er beregnet ved følgende forudsætninger:

 • Antal solgte enheder = 1.000 stk.
 • Salgspris = 10 kr.
 • Vareforbrug pr. enhed = 4 kr.
 • Andre variable omkostninger pr. enhed, herunder salgsomkostninger = 1 kr.
 • Andre faste omkostninger = 2.000 kr.
 • Afskrivninger = 500 kr.
 • Nettorenteudgifter (renteudgifter – renteindtægter) = 400 kr.
 • Skattesats = 22%
 • Aktiver = 8.000 kr.
ResultatopgørelseUdregningEksempel
OmsætningAntal solgte enheder * salgspris1.000 stk. * 10 kr. =10.000 kr.
BruttofortjenesteOmsætning – vareforbrug10.000 kr. – (1.000 stk. x 4 kr.) =6.000 kr.
DækningsbidragBruttofortjeneste – andre variable omkostninger6.000 kr. – (1.000 stk. x 1 kr.) =5.000 kr.
IndtjeningsbidragDækningsbidrag – andre faste omkostninger,
fx personale og administration
5.000 kr. – 2.000 kr. =3.000 kr.
Resultat af primært driftIndtjeningsbidrag – afskrivninger3.000 kr. – 500 kr. =2.500 kr.
Resultat før skatResultat af primær drift – nettorenteudgifter2.500 kr. – 400 kr. =2.100 kr.
Resultat efter skatResultat før skat * (1 – 22%)2.100 kr. * (1 – 22%) =1.638 kr.
NøgletalUdregningEksempel
AfkastningsgradOverskud / aktiver1.638 kr. / 8.000 kr.20 %
OverskudsgradOverskud / omsætning1.638 kr. / 10.000 kr.16%
OmsætningshastighedOmsætning / aktiver10.000 kr. / 8.000 kr.1,25
DækningsgradDækningsbidrag / omsætning5.000 kr. / 10.000 kr.50%
BruttoavanceprocentBruttofortjeneste / omsætning6.000 kr. / 10.000 kr.60%

Ønsker du hjælp til beregning og udtræk af nøgletal til din økonomiske styring? Så kontakt Ekstern CFO i dag på louise@eksterncfo.dk.

4. Ekstra ekspert-fif

Hvis du ønsker at beregne afkastningsgraden mere korrekt, skal du reformulere balancen, således at den opdeles i hhv. investeret kapital, egenkapital og nettorentebærende gæld, og samtidig skal du tage udgangspunkt i virksomhedens primære resultat frem for resultat efter skat (se evt. pkt. 3).

En balance (aktiver og passiver) fortæller ikke altid præcist, hvor meget der er investeret i virksomheden. Eksempelvis kan du have 100.000 kr. stående i børsnoterede aktier på aktiv-siden, som ikke er en investering i virksomhedens primære drift, og du kan have 50.000 kr. stående som skyldigt til dine leverandører på passiv-siden, som bør anses som “negativ” investeret kapital.

Investeret kapital = Aktiver – ikke-driftsaktiver – ikke-rentebærende gæld

Rentebærende gæld = Passiver – egenkapital – ikke-driftsaktiver – ikke-rentebærende gæld

Eksempler på ikke-driftsaktiver kan være:

 • Investering i børsnoterede aktier
 • Finansielle anlægsaktiver
 • Investering i associerede selskaber
 • Likvide beholdninger

Eksempler på ikke-rentebærende gæld kan være:

 • Gæld til leverandører
 • Gæld til skat
 • Hensatte forpligtelserne, herunder udskudt skat

Når man har reformuleret balancen, således at man har fundet den investerede kapital og den rentebærende gæld, skal man ændres ens (standard)nøgletal til at blive beregnet på følgende måde:

Afkast på investeret kapital (afkastningsgrad) = Resultat af primær drift / Investeret kapital = Overskudsgrad * Omsætningshastighed

Overskudsgrad = Resultat af primær drift / Omsætning

Omsætningshastighed = Omsætning / Investeret kapital*

*Ved beregning af omsætningshastigheden kan du i øvrigt med fordel skifte investeret kapital ud med arbejdskapitalen i virksomheden. Arbejdskapitalen udgøres af: Arbejdskapital = varelager + tilgodehavender fra kunder – gæld til leverandører.

Få flere ekspert-fif fra Ekstern CFO og lad os hjælpe dig med at opsætte og reformulere dit regnskab (internt i virksomheden), således at du får målt på de rigtige ting og kan styre din virksomhed bedre ved at basere dine beslutninger på et præcist beslutningsgrundlag.

Mere information

Ønsker du gode råd og vejledning? Kontakt Ekstern CFO i dag: